CÁC LOẠI PHẦN MỀM LED MỚI NHẤT

LED MPLAYER 2.0.5 (Card Q1 plus)  Cấu Hình  Download
Phần Mềm BX 2017
PHẦN MỀM BX MỚI NHẤT – TRANG CHỦ
Download
LED SyncPlayer Setup V1.0.65 (Card V9) Cấu hình Download
LED PLAYER 6.1.5 ( W2 , W4 ,U2, U8 , XC2 , XC4M,… ) Download
LED MEDIA PLAYER Download
LED Studio V12.64 (Linsn) Download
LEDSET 2.61 Download
Vmix. Pro ( trộn video) Download
ONELED V3 Download
One Full Fast Download
One Full Lite Download
LED EDIT 2014 Download